01 novembra 2019

Zákon chráni potomka v maternici biedne

Kiež teda zákon zaistí živáčikovi v tele matky čo najviac dôstojnosti a čo najmenej bolesti.
Matke čo najmenšiu ujmu na zdraví. Otca kiež ušetri pocitu piatych huslí.
Ideálna správa pre potomka v maternici: Si chcený a milovaný už od počatia. 
A my, matka a otec, sme odhodlaní venovať ti náležitú starostlivosť.

Lenže v reálnom svete sú časté aj iné scenáre.


Potomok je neraz počatý náhodne a nechcene. • Znásilnením. • Incestom. • Zneužitím. • Náhodným stykom. • V mileneckom vzťahu. • Pri skupinovom sexe. • V opitosti. • Pri tripe. • Pred dosiahnutím plnoletosti matky/otca. • Počas štúdia. • Uprostred napĺňania osobných a kariérnych cieľov. • V čase dôležitého pracovného poslania...

V čase tehotenstva sa objavujú záťažové okolnosti. • Ohrozenie zdravia a života matky tehotenstvom, potomkom, pôrodom. • Genetické poškodenie potomka. • Znížená schopnosť potomka prežiť. • Úmrtie alebo odchod partnera. • Odmietnutie podpory rodinou. • Strata zamestnania, domova, majetku. • Spoločenské riziká a hrozby. • Obava o životný štandard a spoločenský status rodiny...

Väčšinu záťažových okolností žena dokáže s podporou blízkych zvládnuť a počatému potomkovi otvoriť cestu do života. Niektoré situácie sú nad sily matky a jej partnera. A aj keď štát, cirkvi, charita a neziskový sektor ponúkajú pomoc a viaceré alternatívy (hniezda záchrany, utajený pôrod a adopcia dieťaťa, ...), žiadna nemusí byť pre ženu prijateľná.

V reálnom svete preto neraz padne rozhodnutie potomka v maternici usmrtiť.
PRED DILEMOU, ČI a KEDY je prípustné tak učiniť, zjavne NIET ÚNIKU.

Odpoveď na otázku ČI pri znásilnení, inceste, ohrození života matky sotva môže znieť NIE.
Rozhodnutie usmrtiť potomka vtedy býva vynútený ťah.

Odpoveď na otázku KEDY je zložitejšia.

V hre je bio-psycho-socio-duchovná triáda MATKA-OTEC-POTOMOK.
A v prvej línii sa hrá o vyváženie záujmov členov triády:

• dôstojnosť a život verzus bolesť a usmrtenie potomka.
• riziko a obeta verzus život, sloboda, pohodlie a zdravie matky.
• sebaúcta verzus pocit piatych huslí otca.

Čím neskôr sa potrat vykoná:

• tým je väčšie riziko, že vyvinutejší potomok cíti bolesť. Základy nervového systému potomka sa vytvoria do 4. TT. Od 8. TT má už všetky orgány a vyzerá ako malý človek, len s inými proporciami.

• tým viac ohrozuje zdravie matky. Telo ženy sa hormonálne a biochemicky viac mení. Neskoršie násilné odstránenie plodu z maternice má horšie následky.

Kľúčovým záujmom potomka je, aby matka a otec mali na vrchole hodnôt jeho ochranu a otvorili tým dvere jeho životu. Scenár je postavený na osobnom rozhodnutí rodičov. Nevyžaduje dozor zákona.


Keď matka nemá motiváciu ani silu prijať zásah do súkromia svojho tela a obetovať sa potomkovi, do hry vstupuje možnosť potomka usmrtiť a odstrániť z maternice. Biogenetická triáda sa ocitá na rázcestí života a smrti.

Keď padne rozhodnutie potomka v tele matky usmrtiť:

• bolesť potomka bude tým menšia, čím skôr bude usmrtený (pripomeňme: bolesť vníma od 8. TT).
• telesné zdravie matky utrpí tým menej, čím skôr sa potrat vykoná (viď násilné odstránenie plodu).
• sebaúcta otca utrpí tým menej, čím viac ho matka začlení do rozhodovania o osude potomka.

Pri potrate vyváženiu záujmov matky, otca a potomka prospeje:

• znížiť lehotu pre vykonanie potratu z 12. na 6. – 8. TT
• začleniť otca do rozhodovania o potrate, ak sa nedopustil násilia pri počatí

Možnosť znížiť lehotu na vykonanie potratu priniesol rozvoj medicíny. Osobitne dostupnými testami, ktoré zisťujú tehotenstvo oveľa skôr než pred 33 rokmi, kedy zákon určil medznú lehotu na 12. TT.

Už v roku1986 predkladatelia novely zákona o interrupcii v dôvodovej správe odporúčali uprednostňovať tzv. miniinterupcie – usmrtenie potomka do 6. až 8. TT. Do tejto lehoty má embryo hmotnosť menej než 1 gram a z maternice sa odsáva bez celkovej anestézie matky.


Po 8. TT vstupuje na scénu narkóza matky a invázia klieští a kyrety do maternice.
Lekár(?) odstraňuje z tela matky plod s ukončeným vývinom orgánov.
So schopnosťou vnímať bolesť. A brániť sa.

Ak sa žena nechce vzdať práva potomka usmrtiť, nemusí. Nik ju nedonúti.
Bolesť a utrpenie potomkovi aj sebe ušetriť môže.
A nič jej nebráni tak učiniť.

Stačí empatia k potomkovi v maternici.
A vôľa poľudštiť zákon.
DISCLAIMER

• Text si nenárokuje byť vedeckou ani svätou pravdou, ani etickým imperatívom.
• Zodpovednosť za výklad a použitie častí textu má sám za seba každý čitateľ.


Miro Ščibrany
OZ račan.sk


Vysvetlivky:

TT ... týždeň tehotenstva


Súvisiace odkazy:

Miro Ščibrany: Smrť v maternici – bolestné mýto za slobodu a pohodlie ženy
Miro Ščibrany: MATERNICA verzus UPT. Hra o jablko.

Expert Tells Congress Unborn Babies Can Feel Pain Starting at 8 Weeks
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára