30 apríla 2020

HRA O DIEŤA V TELE MATKY. Kto prečo chráni. Kto prečo nie.

Aké sú postoje k antikoncepcii a ochrane života dieťaťa v tele matky.
Aký postoj z vejára od kultúry života po kultúru abortu je komu najbližší.
V PREDVEČER PRVÉHO MÁJA – ČASU LÁSKY.


ÚVOD

Text je určený ako základ pre podrobnejšie články o ochrane života dieťaťa v tele matky. Postoje člení na päť skupín: ultra pro-life, pro-life, nevyhranení, pro-choice a ultra pro-choice (pro-life ... za život, pro-choice ... za voľbu). Prvé dve skupiny sú označené pojmom KULTÚRA ŽIVOTA, posledné dve pojmom KULTÚRA ABORTU (potratu). Každá skupina sa člení na niekoľko dôležitých postojových podskupín.ABSTRAKT 100 slovami:

Hra o dieťa od počatia po 12. až 40. týždeň v tele matky


KULTÚRA ŽIVOTAĽudský život vo všetkých fázach od počatia po smrť je posvätný.

Kultúra života odmieta praktiky deštruktívne pre ľudský život: 
• potraty, 
• eutanáziu, 
• výskumy a lieky zahŕňajúce embryonálne kmeňové bunky, 
• antikoncepciu.

Podporuje politiky, ktoré „zdvihnú ľudského ducha súcitom a láskou“.

Bez morálky silní rozhodujú o osude slabých a ľudské bytosti sú nástrojmi iných ľudských bytostí (ukončenie miliónov životov v maternici, selekcia embryí podľa pohlavia a génov, ...).


(1) ULTRA PRO-LIFE
(legislatívna ochrana dieťaťa v tele matky: KRAJNE NEDOSTATOČNÁ)


(1.1) KATOLÍCKA CIRKEV

V súčasnosti žijú na svete vyše dve miliardy kresťanov.

Antikoncepcia a potrat sú spolu s eutanáziou prejavy kultúry smrti.
Antikoncepcia bráni počatiu/uhniezdeniu oplodneného vajíčka. Je to hriech.
Jediný prípustný spôsob plánovania rodičovstva je abstinencia počas plodných dní.

Potrat je od počatia vražda a smrteľný hriech.


(1.2) KRESŤANSKÍ RADIKÁLI

Antikoncepcia je zlo a hriech.
Život dieťaťa v tele matky musíme bezvýhradne chrániť od počatia.
Potrat je zlo, hriech a vražda nevinného v súlade so zákonom.
Postoje cirkvi bojovne šíria a presadzujú do legislatívy.
Nepripúšťajú potrat ani pri ohrození života ženy.

Milióny potratov ročne sú masaker a zločin proti ľudskosti.
Počtom obetí a hrôzostrašnosťou je to holokaust a genocída detí v tele matky.

Zo zločinu potratu profituje globálny potratový biznis.


(2) PRO-LIFE
(legislatívna ochrana dieťaťa v tele matky: NEDOSTATOČNÁ)

(2.1) PRAKTIZUJÚCI KRESŤANIA

Antikoncepcia a sex mimo sviatosti manželstva sú hriechy.
Dieťa je ľudská bytosť od počatia. Usmrtenie dieťaťa je zabitím človeka.

Nikdy sa nerozhodnú pre usmrtenie dieťaťa, ani keby ohrozovalo život matky.
Ani vtedy, keď dieťaťu hrozí genetické a zdravotné znevýhodnenie.

Život dieťaťa a matky je a má zostať v rukách Pána.
Život dieťaťa v tele matky nemá byť ohrozený právom ženy na súkromie.

Nesúdia a neodsudzujú ženy, ktoré sa rozhodli pre potrat.
Chápu, že legislatíva o potrate musí vyjsť v ústrety aj ľuďom mimo cirkvi.(2.2) PRO-LIFE AKTIVISTI

Život dieťaťa má byť chránený od počatia.
A v čo najväčšej miere.

Potrat je prijateľný keď
• dieťa bolo počaté pri znásilnení ženy,
• hrozí vážne genetické a zdravotné znevýhodnenie dieťaťa,
• tehotenstvo ohrozuje život matky.


(2.3) PRO-LIFE ZÁCHRANÁRI

Zachraňujú dieťa v tele matky pred potratom:

• Poskytnutím pomoci (finančnej, materiálnej, psychologickej a i.)
v tehotenstve a po pôrode.

• Utajením tehotenstva a pôrodu.
Záznamy o tehotenstve a pôrode sa vedú v utajenom registri
a nie sú súčasťou zdravotnej dokumentácie rodičky.

• Adopciou bezprostredne po pôrode.

• Hniezdami záchranyverejnými inkubátormi v nemocniciach.
Žena môže novorodenca odložiť do 6. týždňa od pôrodu.
Dieťaťu sa poskytuje lekárska pomoc.

Hniezdo záchrany zaisťuje krízovú záchranu a právo dieťaťa na život.
Po zápise dieťaťa do matriky sa začína adopčný proces.

Pred právoplatným rozhodnutím o adopcii sa matka môže k dieťaťu vrátiť.
Po adopcii dieťa stráca možnosť dozvedieť sa viac
o svojej identite
 a pôvodnej rodine.


(2.4) PRO-LIFE LIBERÁLI

Muž a žena majú
• právo používať antikoncepciu,
• od počatia spoločnú zodpovednosť za život dieťaťa.

Dieťa v tele matky je od počatia človekom – v štádiu zygota, embryo, fétus atď.

Usmrtenie dieťaťa v tele matky na jej žiadosť (tzv. potrat z ľubovôle) je akt genocídy
(genus – lat. pôvod, typ, skupina, rasa, voľne rod, línia predkov a potomkov).

Spoločnosť má čo najviac chrániť život bezbranného dieťaťa v tele matky.
Súčasná legislatíva nevyužíva jestvujúci potenciál na zníženie potratov.
Zvlášť to platí pre potraty z ľubovôle a lehotu na ich vykonanie.

V spleti ľudských práv sa stráca zo zreteľa potrat ako pôvodca bolesti
a usmrcovania dieťaťa a zhoršovania zdravia ženy.

Žena má právo rozhodnúť sa pre potrat v lehote, ktorá minimalizuje
• bolesť a utrpenie dieťaťa,
• dopady na zdravie tehotnej ženy.

Fandia opatreniam, ktoré pomáhajú odvrátiť ženu od rozhodnutia pre potrat
(hniezda záchrany, utajený pôrod, podpora v tehotenstve a po pôrode a i.).

Ultra pro-life postoje v legislatíve nemajú miesto: vytvárajú rozbroje a
precedens napr. pre islamské právo šaría a islamských radikálov v EU.

Legislatíva má vyjsť v ústrety prívržencom pro-choice – potrat umožniť
a na jeho vykonanie vymedziť postačujúcu čo najkratšiu lehotu.

Lehota 40 dní je prijateľný kompromis medzi ultra pro-life
a ultra pro-choice postojmi.

Dieťa vo vývojovom štádiu zárodku (embrya) – od počatia do 8. týždňa

Znaky dobrého kompromisu:
nevnucovať potrat ženám s pro-life postojom,
nezakazovať potrat ženám s pro-choice postojom.

Potrat na žiadosť ženy od 8. do 12. týždňa je nezdôvodniteľné zverstvo
s možným dlhodobým dopadom na telesné zdravie a psychiku ženy.

Dieťa vo vývojovom štádiu plodu (fétusu) – 8. až 12. týždeň od počatia
(3) NEVYHRANENÍ


Legislatíva pre potraty vyhovuje a netreba ju meniť.
Potrat prevažne berú ako súčasť každodennosti a ako východisko pri neplánovanom tehotenstve.

Prikláňajú sa k názoru, že embryo v počiatočnom štádiu vývoja je zhluk buniek.
Etiku potratu a otázku, odkedy je človek človekom, prevažne berú ako záležitosti 
 bez zásadného vplyvu na ich postoj k abortom.

Berú ako fakt, že zákon povoľuje potrat bez udania dôvodu.
Lehotu 12. týždeň tehotenstva na vykonanie potratu stanovili odborníci a je ok.
(4) PRO-CHOICE
(legislatívna ochrana dieťaťa v tele matky: STATUS QUO VYHOVUJE)


(4.1) PRO-CHOICE LIBERÁLI

Rozhodnutie o antikoncepcii a o živote dieťaťa v tele matky
je vec osobnej slobody a intimity matky a otca.
Nikto nemá právo zasahovať do slobody a intimity ženy a muža.

Potrat považujú za uspokojivo vyriešenú záležitosť.
Názor opierajú o štatistiky, podľa ktorých počet potratov na Slovensku klesá.

Sú proti skráteniu lehoty na potrat – mohla by vyvolať časovú tieseň 
a stres ženy pri rozhodovaní o potrate.


(4.2) PRO-CHOICE AKTIVISTI

Žena má právo voľby a právo na potrat.
Muž nebol tehotný, nemá sa čo žene hrabať v maternici.
Potrat nie je prípustné stigmatizovať.

Potrat má byť bezpečný a legálny.
Počet potratov sa má znižovať investovaním do prevencie.

Pro-choice znamená byť za možnosť voľby. Byť za ženy.
Byť za rodinu. Byť za komunitu. Byť za život.


(4.3) PROGRESÍVNI KRESŤANIA

Sú presvedčení, že cirkev dievčatám vštepuje
poslušnosť voči mužovi,
skreslenú predstavu o sexualite a intimite,
pocit nečistoty zo sexu pred svadbou a mimo výlučného vzťahu.

Žena má právo
• na predmanželský sex,
• na potrat po znásilnení,
• na rozhodovanie o svojom tele,
• na voľbu vo veci potratu,
• mať dieťa vtedy, ak ho chce a môže mať.

Potrat je krajné riešenie. Rozhodnutie o potrate musí urobiť žena.
Status quo legislatívy o interrupcii vyhovuje a nie je dôvod na zmenu.
Podporujú opatrenia proti nechceným tehotenstvám.

Skrátenie lehoty na potrat z 12 na menej týždňov sa rovná zákazu.(5) ULTRA PRO-CHOICE
(legislatívna ochrana dieťaťa v tele matky: PREHNANÁ)


(5.1) PRO-CHOICE PROGRESÍVNI RADIKÁLI

Výučba k ochrane života dieťaťa v tele matky
obmedzuje ľudské práva matky.

Označovať potraty pojmom kultúra smrti je neprípustné.
(Pojem použil v encyklike Evanjelium života pápež Ján Pavol II.)


(5.2) PRO-CHOICE ULTRA LIBERÁLI

Žena sa môže pre potrat rozhodnúť kedykoľvek.
Aj tesne pred pôrodom. Aj po pôrode, kým je dieťa pupočnou šnúrou spojené s matkou.


(5.3) POTRATOVÉ KLINIKY

Ponúkajú potrat ako profesionálny, rýchly a diskrétny zákrok.
Garantujú, že nikto nebude ženu obťažovať zbytočnými otázkami.
Ponúkajú žene ochotu, ústretovosť a vynikajúcu prácu personálu.
Pri vyšetrení a zákroku poskytujú príjemné prostredie ako u priateľov.

Personál podporuje dojem, že ženu chráni pred traumou.
Potrat banalizujú, zľahčujú riziká, neinformujú o možných dlhodobých následkoch.
Prídeš, ľahneš a je to.


(5.4) PLANNED PARENTHOOD FOUNDATION (PPF)

PPF je nezisková organizácia združujúca vyše 600 kliník, ktoré
• poskytujú starostlivosť o reprodukčné zdravie,
• vykonávajú potraty.

PPF má ročný obrat vyše miliardy dolárov.
V USA vykonáva ročne vyše 300 000 potratov.

Obhajuje ochranu a rozširovanie reprodukčných práv.
Lobuje v prospech svojich cieľov a záujmov.
KULTÚRA ABORTUKultúra abortu (abortizmus) je kultúra smrti zúžená na potraty.

Kultúrou smrti sú všetky hrozby pre ľudskú osobu: vojny, triedne konflikty, občianske nepokoje, ekologická bezohľadnosť, sexuálna nezodpovednosť...

Kultúra smrti popiera solidaritu a vyzdvihuje účelnosť.
Kultúru smrti podporujú silné kultúrne, ekonomické a politické prúdy.

Kultúra abortu považuje život vyžadujúci väčšiu starostlivosť za zbytočnú / neúnosnú záťaž. Taký život silní (jednotlivci, národy, štáty) odmietajú. Chorí, postihnutí alebo tí, čo ohrozujú blahobyt a životný štýl silnejších, majú byť vylúčení.

Marenie života porušuje duchovné príbuzenstvo, ktoré spája ľudstvo do jednej veľkej rodiny zdieľajúcej základné dobro: rovnú osobnú dôstojnosť.


ZHRNUTIE 200 slovami:

Hra o dieťa od počatia po 12. - 40. týždeň v tele matky

Vývoj dieťaťa v tele matky týždeň po týždniNa základe otvorených zdrojov, debát a polemík
s mužmi, so ženami, s odborníkmi aj laikmi
spracoval Miro Ščibrany
OZ račan.skUPOZORNENIE:
Zostavovateľ tohto textu zaujíma postoj
(2.4) PRO-LIFE LIBERÁLI

POĎAKOVANIE

Ku konečnej podobe textu prispeli podnetnými rozhovormi, názormi a námetmi žena môjho života Hanka a priatelia Eva Eperješiová, Stefan Surka, Daimonion vonCave a Veronika Moravčíková. Touto cestou si dovoľujem vysloviť im uznanie a vďaku.


Nautilus © Josephine Wall


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára