09 februára 2021

PROGRESÍVNA GENOCÍDA V MATERNICI. Zákon o aborte poctivým jazykom.

Zákon č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva – preklad z lekárskeho do poctivého jazyka.
 
 
ZÁKON
73
SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY
z 23. októbra 1986

O USMRTENÍ DIEŤAŤA V MATERNICI
 
 
 
SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA sa uzniesla na tomto zákone:
 
 
 
ÚČEL ZÁKONA
 
Zákon upravuje usmrtenie dieťaťa v maternici a v záujme ochrany života a zdravia matky a plánovaného zodpovedného rodičovstva ustanovuje podmienky usmrtenia dieťaťa.
 
 
 
PODMIENKY PRE USMRTENIE DIEŤAŤA V MATERNICI
 
Matke sa usmrtí dieťa, ak o to písomne požiada, ak prenatálny vek dieťaťa nepresahuje 12 týždňov a ak tomu nebránia zdravotné dôvody matky.
 
Matke možno usmrtiť dieťa zo zdravotných dôvodov s jej súhlasom alebo na jej podnet, ak je ohrozený jej život alebo zdravie alebo zdravý vývoj dieťaťa v maternici alebo ak ide o genetický chybný vývoj dieťaťa v maternici.
 
Matke, ktorá nedovŕšila šestnásť rokov, možno usmrtiť dieťa so súhlasom zákonného zástupcu matky.
 
Ak bolo usmrtené dieťa matke vo veku od šestnásť do osemnásť rokov, vyrozumie sa o tom zdravotnícke zariadenie zákonného zástupcu matky.
 
 
 
POSTUP PRI PREJEDNÁVANÍ USMRTENIA DIEŤAŤA V MATERNICI
 
Matka písomne požiada o usmrtenie dieťaťa ženského lekára príslušného zdravotníckeho zariadenia. Lekár je povinný poučiť matku o možných zdravotných dôsledkoch usmrtenia dieťaťa. Ak matka na usmrtení dieťaťa trvá a ak zistí lekár, že sú splnené podmienky pre jeho výkon, určí zdravotnícke zariadenie, kde sa výkon urobí.
 
Ak lekár nezistí podmienky pre usmrtenie dieťaťa, môže matka do troch dní písomne požiadať o preskúmanie jeho záveru riaditeľa zdravotníckeho zariadenia. Na preskúmanie žiadosti si riaditeľ zdravotníckeho zariadenia prizve dvoch ďalších lekárov. Ak zistí, že podmienky pre usmrtenie dieťaťa sú splnené, oznámi matke, v ktorom zdravotníckom zariadení sa usmrtenie dieťaťa vykoná.
 
Ak riaditeľ zdravotníckeho zariadenia nezistil podmienky pre usmrtenie dieťaťa, oznámi matke písomne výsledok preskúmania, ktorý je konečný.
 
 
 
PRÍPLATOK ALEBO ÚHRADA ZA USMRTENIE DIEŤAŤA V MATERNICI
 
Za usmrtenie dieťaťa uhradí matka zdravotníckemu zariadeniu príplatok.
 
 
 
ÚČINNOSŤ
 
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1987.
 
 
V. Šalgovič v. r.
P. Colotka v. r.
 
 
Preložil Miro Ščibrany
Iniciatíva IDE O ŽIVOT
 
 
PREKLADOVÝ SLOVNÍK:
 
umelé prerušenie tehotenstva
usmrtenie dieťaťa (v maternici)
umelo prerušiť tehotenstvo
usmrtiť dieťa (v maternici)
žena
matka
plod
dieťa
 
 
ZDROJ:Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára