08 augusta 2020

BIBLIA. Prečo hovoríš v podobenstvách?

PREČO IM HOVORÍŠ V PODOBENSTVÁCH?

Tu pristúpili k nemu učeníci a spýtali sa ho:
„Prečo im hovoríš v podobenstvách?“

On im odpovedal: „Preto, že vám je dané poznať
tajomstvá nebeského kráľovstva, ale im nie je dané.

Lebo kto má, tomu sa pridá a bude mať hojne.
Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má.

Im hovorím v podobenstvách, lebo hľadia, a nevidia,
počúvajú, a nepočujú, ani nechápu.

Tak sa na nich spĺňa Izaiášovo proroctvo:
„Budete počúvať; a nepochopíte,
budete hľadieť; a neuvidíte.

Lebo otupelo srdce tohoto ľudu: ušami ťažko počujú
a oči si zavreli, aby očami nevideli a ušami nepočuli,
aby srdcom nechápali a neobrátili sa –
aby som ich nemohol uzdraviť.“

Ale blahoslavené sú vaše oči, že vidia,
aj vaše uši, že počujú.

Veru, hovorím vám:
Mnohí proroci a spravodliví túžili vidieť, čo vidíte vy,
ale nevideli, a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli.


Mt 13:10-17
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára